Carry back mogelijkheid versterkt liquiditeit van Belgische en Franse vennootschappen

 

In het kader van de COVID-19 pandemie hebben zowel België als Frankijk tijdelijke steunmaatregelen uitgevaardigd voor vennootschappen, geïnspireerd op het carry back principe van verliezen. We staan stil bij de kenmerken van de nieuwe regelgeving, alsook de gelijkenissen en verschillen tussen beide landen.

Frankrijk kent reeds lang in de vennootschapsbelasting een duurzaam carry back systeem van verliezen. Vennootschappen die gebruik willen maken van het carry back systeem moeten hiervoor uitdrukkelijk opteren bij de indiening van hun aangifte. Ze kunnen hierdoor het verlies van het boekjaar afgesloten in het jaar N compenseren met de winst van het boekjaar N-1, dit ten belope van het niet-uitgekeerde deel van de winst van N-1. Deze maatregel is beperkt in tijd (toewijzing is beperkt tot het laatste boekjaar) en in bedrag (maximum € 1 miljoen). Door de toepassing van deze maatregel krijgt de vennootschap een vordering op de Franse schatkist.

Ingevolge de coronacrisis overweegt de Franse regering momenteel om de toepassingsmogelijkheden van het huidige carry back systeem tijdelijk uit te breiden. Zo zouden vennootschappen allereerst een vroegtijdige terugbetaling kunnen vragen van reeds bestaande vorderingen ten aanzien van de Franse schatkist, die evenwel nog niet in rekening werden gebracht (i.e. boekjaren afgesloten tussen 2015 tot 2019).

Voor de boekjaren afgesloten in 2020 ligt volgende versoepeling van het bestaande carry back systeem op tafel: vorderingen die ten aanzien van de schatkist zouden ontstaan voor het boekjaar dat uiterlijk op 31 december 2020 wordt afgesloten, mogen reeds vanaf de eerste dag na afsluiting van het boekjaar het voorwerp uitmaken van een verzoek tot onmiddellijke verrekening (er hoeft dus niet gewacht te worden tot het indienen van de aangifte), en dit op basis van een raming van het resultaat van het boekjaar.

Voor vennootschappen die hun boekjaren afsluiten in de loop van 2020 betekent deze maatregel dus een onmiddellijke cash besparing.

Een overschatting van het bedrag van de vordering ingevolge de toepassing van de carry back maatregel met meer dan 20 % zal evenwel gesanctioneerd worden. Vennootschappen die wensen beroep te doen op de maatregel zullen derhalve met de nodige voorzichtigheid hun resultaat van 2020 moeten inschatten.

Tot slot zou het plafond van 1 miljoen euro verhoogd worden naar 2 miljoen euro voor boekjaren afgesloten tussen 19 juni 2020 en 31 december 2021.

Ook Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting hebben voortaan de mogelijkheid om het geschatte verlies geleden in belastbare tijdperken verbonden aan aanslagjaren 2020 of 2021 toe te rekenen aan de winsten van het boekjaar dat wordt afgesloten in de periode van 31 maart 2019 tot 31 juli 2020. Deze maatregel heeft een onmiddellijke liquiditeitsimpact op vennootschappen die in de huidige omstandigheden verliezen verwachten. Het betreft evenwel een tijdelijke vrijstelling die nooit hoger kan zijn dan de belastbare winst van het vorige boekjaar. Vennootschappen die wensen gebruik te maken van deze steunmaatregel dienen hun verwachte verliezen zo goed mogelijk in te schatten. Een overschatting van de verliezen met meer dan 10% wordt immers gesanctioneerd. Anderzijds geldt er een absoluut maximum van € 20 miljoen.
Terwijl de carry back maatregelen reeds definitief zijn ingevoerd in België, zijn de nieuwe versoepelingen in Frankrijk nog hangend.

Besluit

Op principieel en inhoudelijk vlak vertonen beide steunmaatregelen grote gelijkenissen. Ze zijn beide bedoeld om de cashflow van vennootschappen actief en snel te ondersteunen tijdens de economische crisis die verband houdt met de COVID-19 pandemie. Aangezien elk systeem zijn eigen toepassingsvoorwaarden en sancties bij overschatting van verliezen kent, is voor Frans-Belgische groepen toch enige waakzaamheid geboden bij de toepassing van de maatregelen.

Experten

Sophie Eloy (1)
• Sophie Eloy, Supervisor Corporate Tax, KPMG Avocats

Delphine Noré (1)
• Delphine Noré, Director, Corporate Tax, KPMG Belgique

Geplaatst in News